Protokol

Studierne vidensdatabasen er fremsøgt specifikt i forbindelse med udviklingen og den løbende opdatering af REFUD. Effektviden i vidensdatabasen er ikke nødvendigvis dækkende for samtlige studier om en specifik uddannelsesinvestering, men indeholder de centrale højkvalitetsstudier på området. Studierne i vidensdatabasen udvælges ud fra screeninger af centrale skandinaviske og internationale forskningsdatabaser og håndsøgninger af centrale skandinaviske kilder. 

Alle studieresultater, der vises i vidensdatabasen, er blevet fremsøgt på baggrund af en protokol, som kan læses her.

Kriterier for optagelse i vidensdatabasen

For at et studie kan indgå i vidensdatabasen, skal det leve op til nogle fastlagte kriterier:

  1. Det skal omhandle en investering i dagtilbud eller grundskolen.
  2. Det skal være et effektstudie, hvor der skelnes klart mellem en forsøgs- og en kontrolgruppe. Før-efter målinger inkluderes ikke i vidensdatabasen.
  3. Det skal være publiceret i perioden fra år 1999 og frem.
  4. Det skal være muligt at identificere målgruppen, studiedesignet, land, antal observationer, effektmål, effektestimatet samt fuld reference på publikationen.

Antal resultater per studie

Vidensdatabasen indeholder effektestimater, som kan genfindes direkte i de konkrete studier. Vidensdatabasen indeholder også resultater, der er beregnet ud fra information i studiet. Dette gælder eksempelvis, hvis der kun er angivet middelværdier og standardafvigelser for forsøgs- og kontrolgruppen. Et andet eksempel er, hvor standardiserede effektstørrelser kan beregnes ved hjælp af information i studiet.

Vidensdatabasen indeholder ikke altid samtlige resultater fra et studie. Er studiets resultater fx opgjort for forskellige målgrupper eller effektmål, indeholder vidensdatabasen som udgangspunkt alle disse, med mindre de ikke vurderes relevante. Der kan dog kun findes ét effektestimat for hver kombination. Hvis studiet fx anvender flere forskellige modelspecifikationer, og disse studieresultater ellers er ens, indeholder vidensdatabasen kun effektestimatet for den foretrukne specifikation. Både signifikante og insignifikante resultater medtages i vidensdatabasen.

Hvis der måles effekter på forskellige tidspunkter efter indsatsens påbegyndelse (fx i 1., 3. og 5. klasse) vælges de resultater, som vurderes at være mest relevante, eller repræsentative, for studiet (fx det som forfatterne selv vægter højest). Hvis det ikke er muligt at vurdere, medtages fortrinsvist de umiddelbare effekter op til 4 år efter investeringens påbegyndelse. 

For mere information om resultaterne i et specifikt studie, henvises til det relevante DOI link på studiesiden.

Indsend dit studie

Vidensdatabasen opdateres løbende med ny viden om effekter, når der foreligger nye studier.

Har du kendskab til et studie, som falder inden for inklusionskriterierne i vidensdatabasen, og ønsker du studiet inkluderet i vidensdatabasen, så klik her: Link til kontaktformular.