Priserne for sygesikringskontakter opgøres på baggrund af variablen BRUHON fra Sygesikringsregisteret (SSSY2019) som gennemsnitligt bruttohonorar til læge m.v. pr. kontakt for henholdsvis kontakter med praktiserende læge (SPEC2 = 70, 80) og kontakter med øvrige behandlere (SPEC2 = 01-68, 81-93). Fordelingen af omkostningerne på kommune og region tager udgangspunkt i Bekendtgørelse om den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet (BEK 1881 af 01/12/2020), hvor kommunerne finansierer 14% af udgifterne for 0-2 årige for kontakter med almen læge, fysioterapi, tandlæge, fodterapi, psykolog og kiropraktor, og 7% af de tilsvarende udgifter for de 3-64 årige. For øvrige specialer tilskrives 45% kommunen (dog maks. 2690 kr. i 2020-priser) for de 0-2 årige og 20% (dog maks. 1614 kr. i 2020-priser) for de 3-64-årige. Priserne er fremskrevet til 2022-priser.

Prisen afspejler det honorar, som behandlere får for de enkelte ydelser, dvs. overordnet set sygesikringens tilskud. 

Fordeling på aktører følger Bekendtgørelse om den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet, Bilag 1 og 2 (BEK nr. 1881 01/12/2020). 

Pris opdelt på stat, region og kommune:

  • Stat: 0 kr. pr. kontakt.
  • Region: 352 kr. pr. kontakt. 
  • Kommune: 110 kr. pr. kontakt.

Kilde: VIVE (Krassel et. al, 2022), Enhedspriser på behandlinger under sygesikringen og somatisk hospitalskontakt er baseret på egne registerberegninger på Danmarks Statistiks forskermaskine. Priserne er opgjort på samme måde som for børnemålgrupperne i Socialstyrelsens SØM v. 2.5 (Jacobsen og Beuchert, 2018 og Jacobsen et. al., 2018), men er her baseret på gruppen af 0-17-årige i 2019 (det senest tilgængelige dataår).