Opgørelsen bygger på finansloven for 2022. Enhedspriserne pr. årselev er i 2022-pl. En årselev svarer til en elev i et finansår. Årselevtallet for en skole opgøres som 7/2 af elevtallet pr. 5. september året før finansåret, og 5/12 af elevtallet pr. 5. september i finansåret. Antallet af elever på fri- og privatskoler opgøres en gang årligt pr. 5. september. Staten yder et driftstilskud pr. årselev i fri- og privatskoler på 76 pct. af enhedsudgiften pr. folkeskoleelev 3 år før finansåret, og med tillæg af et pensionstillæg. Den samlede driftstilskudsbevilling til fri- og privatskoler for finansåret fastsættes som budgetteret antal årselever gange driftstilskud pr. årselev. Staten giver desuden et bygningstilskud pr. elev i fri- og privatskoler pr. 5. september året før finansåret. Driftstilskudsbevillingen fordeles til skolerne som undervisnings, fællesudgifts- og grundtilskud, samt særlige puljer. Kommunerne betaler et ensartet kommunalt bidrag for alle elever i fri- og privatskoler med bopæl i kommunen 5. september året før finansåret. Kommunerne betaler 85 pct. af den beregnede tilskudsandel på 76 pct. af udgiften pr. folkeskoleelev. Pensionstillægget, som indgår i driftstilskuddet, er fuldt statsligt finansieret. Det er vigtigt at være opmærksom på, at enhedspriserne ikke er udtryk for skolernes udgifter pr. elev. Skolerne kan frit disponere over de samlede tilskud under ét, og hertil kommer forældrebetalingen.

Den gennemsnitlige udgift pr. uge er beregnet med udgangspunkt i 52 uger for en årselev.

Pris opdelt på stat, region og kommune:

  • Stat: 278 kr. pr. uge.
  • Region: 0 kr. pr. uge.
  • Kommune: 776 kr. pr. uge.

Kilde til pris: Børne- og Undervisningsministeriet.

.