Det metodiske grundlag for REFUD er udviklet af VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) på vegne af Børne- og Undervisningsministeriet og med udgangspunkt i samme modelstruktur som Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) på socialområdet. 

En af styrkerne ved modellen er, at den gør det muligt at beregne et skøn over de økonomiske konsekvenser af en række større uddannelsesinvesteringer inden for en fast modelramme. På den måde sikrer REFUD et konsistent sammenligningsgrundlag, når en eller flere uddannelsesinvesteringer skal holdes op mod hinanden eller mod de lokale budgetøkonomiske forhold.

overblikKlik her for at se stor version

Det økonomiske nettoresultat består af forskellen mellem omkostningerne forbundet med investeringen, som brugeren selv angiver, og skønnet over de økonomiske konsekvenser af investeringen, som beregnes af REFUD over en 4-årig periode.

REFUD beregner skøn over de økonomiske konsekvenser som værdien af de forventede besparelser på offentlige ydelser og aktiviteter, som følger af den effekt, investeringen har på elevernes faglige resultater i læsning og matematik i 0. til 9. klasse samt deres trivsel (generel trivsel, faglig trivsel, social trivsel, ro og orden samt støtte og inspiration) i 4. til 9. klasse.

Selve effekten investeringen har på børnene er ikke beregnet i modellen, men kommer fra vidensdatabasen. På baggrund af en algoritme henter og sammenvægter REFUD modelrelevante effekter fra vidensdatabasen, som justeres, så de passer til den konkrete kommune eller specifikke gruppe af elever, som beregningen skal gennemføres for.

Besparelsen på de offentlige ydelser og aktiviteter beregner REFUD som en funktion af den estimerede ændring i forbruget af de offentlige ydelser og aktiviteter og enhedsprisen forbundet hermed. Det ændrede forbrug opgøres ikke nødvendigvis for de børn, som har modtaget den konkrete investering, og de afspejler derfor ikke den kausale effekt af en given investering, men i stedet et gennemsnit for den udvalgte målgruppe af børn.